วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )
เป็นสถานศึกษาพอเพียง  มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้ใช้บริการพึงพอใจ
พันธกิจ ( Mission )
1.จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2.ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
4.สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ ( Goals)
1.โรงเรียนมีคุณภาพทุกด้านได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
2.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
4.โรงเรียนมีการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อัตลักษณ์ 
อยู่อย่างพอเพียง
เอกลักษณ์
สะอาด น่าดู
Comments