ข้อมูลทั่วไป&บุคลากร

          นายภมร   สีลารักษ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
              โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 

              นางสุรัสวดี   สีลารักษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                                                                     โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
              นางบุณญรัศม์  แก้ววงษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                                                               โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
              นางพัฒนา  วงษ์ลา   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                                                                      โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
              นางสาวปิณชนก  สุขจันดา  ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ                                                                               โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์Comments